Over ons

Jan van Montfoort

Klinisch psycholoog, psychotherapeut Regiebehandelaar
Mijn naam is Jan van Montfoort, ik ben klinisch psycholoog, psychotherapeut en filosoof. Ik ben 45 jaar actief in de geestelijke gezondheidszorg. Destijds ben ik begonnen in de forensische psychiatrie, na 12 jaar overgegaan naar de ambulante ggz, in een RIAGG, dat later fuseerde met een groot psychiatrisch ziekenhuis. Daar werkte ik als teamleider in het team persoonlijkheidsstoornissen. Later ging ik over naar het team Affectieve stoornissen en een aantal jaren maakte ik deel uit van het FACT-team van die instelling.

GGZ voor jou is een instelling met een missie, namelijk om de behandeling toegankelijker te maken en de resultaten van behandeling inzichtelijk en transparant. Om te komen tot een optimaal werkende instelling heb ik een aantal motivaties.

Allereerst word ik gemotiveerd het inzicht dat een uitvoerend behandelaar, die samen met een cliënt aan het werk is om verandering teweeg te brengen, niet goed in staat is om in het oog te houden of de behandeling een gunstig effect heeft en of er wel vooruitgang wordt geboekt. Dit is een gegeven dat telkens uit onderzoek naar voren komt. Voor mij was dat aanleiding om behandeling zo in te richten dat zowel uitvoerend behandelaar als de cliënt steeds feedback moeten krijgen over de resultaten van wat zij aan het doen zijn.

Op de tweede plaats wil ik er heel graag voor zorgen dat een uitvoerend behandelaar niet in zijn of haar eentje moet werken. In een van mijn eerste behandelingen voor het RIAGG was een heel langdurige therapie, waarbij het mij ondanks veelvuldige verzoeken niet lukte om collega’s al was het maar door een keer mee te kijken te betrekken bij de voortgang van de behandeling. Het commentaar van mijn collega’s was dat ik ‘prima bezig was’. Het risico van behandelen is altijd dat de behandelaar in een isolement terecht komt omdat uitvoeren van behandelen gauw leidt tot een diepgaande relatie met de cliënt, hetgeen enerzijds zonder meer noodzakelijk is om tot resultaten te komen, maar anderzijds het risico met zich mee brengt dat de uitvoerend behandelaar in een isolement terecht komt ten opzichte van – als het goed is – meedenkende collega’s. Er moet dus bij het uitvoeren een behandeling sprake zijn van een betrokken, mee denkende en ondersteunende organisatie van collega’s die het opmerken als zaken bij collega’s vastlopen.

Mijn derde motivatie is het risico van verdwalen in therapieland, waarmee ik bedoel dat therapeut en cliënt oplossingen en antwoorden zoeken in gebieden waar deze oplossingen en antwoorden niet te vinden zijn. Dat kan leiden tot behandelingen waarvan cliënten (en dus ook therapeuten) verslechteren of tot behandelingen die in een langdurende impasse terechtkomen waarin wel gesprekken worden gevoerd maar waar enig zicht op verbeteren al lang uit het zicht is verdwenen. Elke instelling moet zich inspannen om te voorkomen dat uitvoerende therapeuten met hun cliënten verdwalen in therapieland, allerlei therapieën en interventies proberen en uiteindelijk terechtkomen in een uitzichtloze situatie’

Het doel van GGZ voor jou is wat mij betreft een instelling neer te zetten die behandelaar en cliënt feedback geeft over wat zij bereiken met hun inspanningen, die voorkomt dat uitvoerend behandelaren in een isolement terecht komen en die ervoor zorgt dat therapieën niet uitmonden in uitzichtloze expedities in zinloze therapieën.

André van Wolferen

GGZ-agoog
Binnen GGZ voor jou werk ik als GGZ-agoog en bied ik behandeling waarbij jij als mens centraal staat. Jij als mens, met je kwetsbaarheden en je kwaliteiten. Om je kwetsbaarheden te durven tonen is een veilige sfeer/samenwerkingsrelatie van essentieel belang. Als die veiligheid er is, kunnen we werken aan jouw doelen. Nadat we hebben besproken wat je wilt veranderen, zullen we onderzoeken hoe je dat kunt realiseren. Zodra dit duidelijk is, nodig ik je uit te experimenteren met nieuw gedrag. Balans tussen denken, voelen en (durven) ondernemen is daarbij helpend.

Gelijkwaardigheid, directheid en een verbindend contact kenmerken mijn werkstijl. Van cliënten hoor ik terug dat ik confronterend ben. Die eigenschap, tezamen met mijn humor en luchtigheid, wordt vaak als helpend ervaren.

Mijn keuze om GGZ voor jou mee op te richten komt voort uit mijn jarenlange ervaring binnen de hulpverlening. In uiteenlopende sectoren binnen de hulpverlening (jeugdhulpverlening, verslavingszorg, GGZ) heb ik mogen ervaren wat wel en wat niet werkt bij veranderprocessen die mensen willen doormaken. Het verder uitwerken van wat werkt, geeft mij veel voldoening. De feedback die we vanuit cliënten krijgen, bevestigt en versterkt ons in de manier waarop we werken. Uiteindelijk is dat steeds weer ons hoogste doel: doen wat werkt! De mens verder helpen in zijn/haar groeiproces.

Deborah van der Stoep

Arts, directeur
Mijn keuze voor GGZ voor jou is een hele bewuste. Ik werkte al enkele jaren in de GGZ toen de mogelijkheid zich voordeed om een eigen instelling te starten met Jan en André. Een mogelijkheid die ik met beiden handen aangegrepen heb. Om een instelling in te richten die past bij mijn persoonlijke visie. Ik werk als arts en algemeen directeur binnen het team. Als behandelaar doe ik zowel individuele als groepstherapie. Ik heb een brede ervaring binnen de zorg en heb tot 2019 als reumatoloog in het ziekenhuis gewerkt. Een prachtig vak, maar toch kon ik daarin niet de zorg leveren zoals ik dat zou willen.

Voor mij is het belangrijk dat zorg past bij de persoon aan wie het gegeven wordt, dat er nagedacht wordt over wat we met elkaar aan het doen zijn en er getoetst wordt dat het juiste gedaan wordt. Aandacht is voor mij het sleutelwoord. Aandacht voor de hele persoon. Niet klachten of een bepaalde diagnose of classificatie zijn leidend, maar de persoon die hulp vraagt. Dat is helaas niet overal in de zorg vanzelfsprekend. Maar bij GGZ voor jou wel. En daarom ben ik hier helemaal op mijn plek.

Janny Schepers

Arts, cognitief gedragstherapeut
Ik werk hier als arts (BIGnummer: 29045263701), cognitief gedragstherapeut (VGCT ®). Ik richt me als arts op medicatiebehandeling. Medicatie kan een (tijdelijk) hulpmiddel zijn om beter klachten te hanteren. Cognitieve gedragstherapie (CGT) heeft als uitgangspunt, dat hoe je met je denken en doen omgaat, je invloed hebt op hoe je je klachten ervaart.

Als cognitief gedragstherapeut gebruik ik naast de standaard protocollaire behandelingen ACT (Acceptance and Commitment Therapy), Mindfulness en Positieve CGT. Dit zijn middelen die kunnen helpen om anders in je leven te gaan staan, zodat je klachten beter kunt hanteren en meer rust en voldoening kunt ervaren. Daarnaast behandel ik sinds een aantal jaren met EMDR, een vaak effectieve therapievorm bij klachten die kunnen ontstaan na ingrijpende gebeurtenissen. Inmiddels heb ik de vervolgtraining EMDR bij volwassenen afgerond (VEN geaccrediteerd) en ben ik op weg naar het EMDR Europe practitionerschap. Hiervoor heb ik ruim zeven jaar in een GGZ instelling in de regio gewerkt en eerder in een psychiatrisch ziekenhuis. Ik ben verpleeghuisarts en jeugdarts geweest, maar heb in mijn huidige vakgebied het werk gevonden wat bij me past.

Elk mens en elk contact is anders en dat maakt dit werk uitdagend. De missie van GGZvoorjou met de bijbehorende sfeer en collegialiteit in dit team maakt het werken hier gewoonweg fijn! Ik heb een open houding en kan goed aansluiten. Welke benadering/therapievorm past bij jou om je doel te bereiken? Dit beslissen we samen. Het gaat hier tenslotte en bij uitstek over jou. Ik wil je graag helpen verder te komen.

Imane Abnaamar

GGZ-agoog/directie ondersteuning


Mijn naam is Imane Abnaamar. Ik ben afgestudeerd als GGZ-agoog en werkzaam als GGZ-agoog en directie ondersteuner binnen GGZ voor jou. Binnen de hulpverlening heb ik in de afgelopen jaren met diverse doelgroepen gewerkt, zoals: GGZ, gehandicaptenzorg en jeugdhulpverlening.

Ik heb een enorme passie voor het vak, waardoor ik gedreven en gedisciplineerd te werk ga. Mijn werkstijl kan omschreven worden als respectvol, transparant en gelijkwaardig. De visie van GGZ voor jou spreekt mij erg aan, omdat het aansluit op mijn eigen visie. Namelijk dat elk mens uniek is en begeleiding op maat nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Aandacht hebben voor het geheel staat hierbij centraal.

Mijn kracht zit in de contactlegging, het vinden van een aansluiting en kunnen inleven in de ander. Door actief betrokken te zijn en aan te sluiten op de behoeften en mogelijkheden van de cliënt, probeer ik een positieve bijdrage te leveren in zijn/haar groeiproces.

Aart Mudde

Arts, behandelaar
Met 40 jaar ervaring als internist-endocrinoloog heb ik een somatische achtergrond. De verwevenheid van lichaam en psyche is voor mij vanzelfsprekend. Bij GGZ voor jou werk ik als behandelaar met een coachende aanpak. Als uitvoerend behandelaar werk ik niet alleen, maar in afstemming met de regiebehandelaar. Ik werk doelgericht in kortlopende trajecten. Tijdens het behandeltraject stemmen wij samen af waar jij het meest behoefte aan hebt, waarbij we het behandeldoel niet uit het oog verliezen. Jij evalueert daarna met de regiebehandelaar of je geholpen bent, of dat er mogelijk nog wat extra’s moet gebeuren.

Janine Verhoef

Psycholoog
Mijn naam is Janine Verhoef-Kamp en in 2011 ben ik afgestudeerd als psycholoog in de richting Klinische- en Gezondheidspsychologie. In de jaren daarna heb ik op verschillende plekken gewerkt als behandelaar, zowel individueel als in groepsverband, met personen met zeer uiteenlopende klachten.

Mijn passie en nieuwsgierigheid hebben echter altijd al gelegen bij het uitvoeren van diagnostiek, oftewel het ontdekken van hoe een persoon in elkaar zit, waarom hij doet wat hij doet en wat de verklaring kan zijn van bepaalde klachten. Dit zoek ik uit door veel vragen te stellen, door online vragenlijsten, maar ook door tests af te nemen. Al deze informatie leg ik bij elkaar om uiteindelijk tot een begrijpelijke en zo compleet mogelijke verklaring te komen van je klachten en/of je persoonlijkheid. Dit leidt altijd tot een (gedeeltelijke) omschrijving van jou en soms ook tot een classificatie, oftewel een naam van een stoornis of ‘labeltje’.

Het doel van diagnostiek voor jou als cliënt kan zijn om te weten waar de behandeling op gericht moet worden, wat wel en niet mogelijk is in de doelstelling, maar kan ook zijn om meer inzicht te krijgen in wie je bent. Sommige cliënten voelen zich zo geholpen door wat meer inzicht in wie ze zijn, dat dit al een deel van het probleem oplost of draaglijker maakt. Ik ontmoet je graag en hoop je te kunnen helpen met jezelf beter te leren kennen!

Jacek Wiaderny

Psycholoog
Mijn naam is Jacek Wiaderny en ik ben sinds 2011 afgestudeerd als master in de psychologie. Ik heb mijn 5-jarige masteropleiding afgerond aan de SWPS Universiteit in Polen. Mijn ervaring begon kort na mijn studie, met werk in interventiecentra voor jongeren.

Mijn volgende stap in mijn carrière was werk als psycholoog in een psychiatrisch ziekenhuis op een gesloten afdeling voor alcohol- en drugsverslavingen, waar ik individuele en groepstherapie gaf, en ook op de afdeling vrouwelijke psychiatrie, waar ik diagnostisch psycholoog was. Tussendoor begon ik groepen van specialisten te ondersteunen en te trainen die zich bezighouden met huiselijk geweld en verslavingen.

Vanaf 2014 was ik lid van de Gemeentelijke Commissie voor de oplossing van alcoholproblemen en van het Interdisciplinaire Gemeentelijke Team voor huiselijk geweld en tal van werkgroepen die deel uitmaken van Interdisciplinaire Teams. Ik leidde twee psychologische kantoren bij twee verschillende sociale hulpcentra in twee verschillende gemeenten.

Ik was twee keer uitgenodigd voor het nationale congres tegen geweld tegen vrouwen "White Ribbon" in 2015 en 2017, waar ik als spreker optrad en actueel onderzoek en psychologische aspecten besprak. Ik heb ook ervaring in sportpsychologie, diëtetiek en enkele projecten achter de rug.

Barbara Szpakowska

Financieel Administratief Medewerker/ directie-ondersteuning
Mijn naam is Barbara, en ik vervul de functie van Financieel Administratief Medewerker en bied tevens directieondersteuning binnen GGZ voor jou in Tiel. Het werken met mensen heeft altijd mijn voorkeur gehad, en ik beschouw het als mijn roeping om een positieve impact te hebben op het leven van anderen. Mijn enthousiasme, positieve instelling en sterke werkethiek kenmerken mij als toegewijde professional. Ik ben gemotiveerd door de diversiteit aan taken en ben altijd bereid om mijn kennis verder uit te breiden. Mijn inzet is gericht op het waarborgen van een soepele werking van financiële processen en het bieden van effectieve ondersteuning aan de directie. Mijn energie haal ik uit de diversiteit aan taken die ik vervul en mijn voortdurende bereidheid om nieuwe kennis op te doen en te integreren in mijn werkzaamheden. Binnen GGZ voor jou ervaar ik een werkomgeving die gekenmerkt wordt door vrijheid, verbondenheid en autonomie. Het is een plek waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling, en ik ben vastbesloten om voortdurend mijn professionele vaardigheden te verbeteren en te verfijnen. Ik kijk ernaar uit om binnenkort met u in contact te komen. U kunt op mij rekenen!

Chris Küstermann

Psycholoog
Mijn naam is Chris Frank Küstermann en zoals je waarschijnlijk aan mijn achternaam hebt kunnen zien, ben ik van origine Duits (de “ü” spreek je trouwens gewoon uit als “u”). Ik ben op mijn 20e naar NL verhuisd en heb aan de Universiteit van Amsterdam mijn Bachelor en de Master in Gezondheidszorgpsychologie afgerond (in 2014). Daarna ben ik via omwegen in de verpleeghuiswereld belandt. Ondanks dat dit niet de carrière was die ik voor ogen had tijdens mijn studie, was het achteraf gezien de perfecte plek om als beginnende psycholoog zoveel mogelijk facetten van het beroep te leren kennen.

Ik kon in die tijd wel al ervaring opdoen met het uitvoeren van ‘standaardbehandelingen’ (bij de mensen die cognitief hiertoe nog in staat zijn geweest). Vooral angst en somberheid speelden hierbij vaak een centrale rol. Daarnaast kon ik ook de familieleden en mantelzorgers, maar ook de verpleegkundigen en artsen die daar werkten, psychische hulp aanbieden en ze ondersteunen in de omgang met het nieuwe gedrag van hun geliefde familielid/cliënt. Ik werkte toen dus al regelmatig niet alleen direct met mijn cliënten maar ook met hun directe omgeving om zo het welzijn van alle betrokkenen te vergroten.

Een ander voor mij erg interessant en leerzaam onderdeel van dat werk, was de stervensbegeleiding. Ik vond het altijd erg speciaal en een eer om iemand in dit proces te mogen begeleiden. Tegelijkertijd mocht ik hierdoor op relatief jonge leeftijd de levenslessen aanhoren van mensen met heel veel levenservaring. Daarvan profiteerde ik enorm, zowel op persoonlijk als ook op professioneel vlak. In die gesprekken ging het vrijwel altijd op een of andere manier over het onderwerp zingeving. Een onderwerp dat bij het ontstaan en behandelen van een depressie in mijn ogen eveneens meestal een centrale rol speelt!

Omdat ik altijd al in de GGZ voor volwassenen wilde werken en tegelijkertijd mijn land van herkomst nog een kans wilde geven. Ben ik 2018 weer naar Duitsland verhuisd. Daar ben ik in verschillende klinieken voor psychotherapie en psychosomatiek gaan werken. Waar ik een heel breed spectrum aan mensen en problemen heb gezien en behandeld. Van depressie en angst over chronische pijn en lichamelijk onverklaarbare klachten tot heftige persoonlijkheidsproblematiek en/of verslavingen.

De Duitse klinieken waarin ik gewerkt heb, hadden daarbij ieder een hele andere insteek. Zo heb ik zowel met cognitieve-gedragstherapie gewerkt als ook volgens de principes van de klassieke psychoanalyse en psychodynamiek. Bovendien kon ik ook met de principes en interventies van de systemische therapie ervaring op doen. Omdat in mijn ogen alle drie deze richtingen iets te bieden hebben, probeer ik in mijn therapie de onderdelen hiervan flexibel te combineren afhankelijk van wat jij nodig hebt en/of het beste bij jouw situatie aansluit.

Aangezien we in de GGZ mensen (en geen ziektes) behandelen en ieder mens uniek is, moet je volgens mij ook altijd weer maatwerk leveren en de behandeling op degene afstemmen die voor je zit. Ik ben wat dit betreft dus erg blij dat ik tools uit hele verschillende koffers hiervoor kan gaan inzetten! Ik heb daarnaast opleidingen gevolgd in Acceptance and Commitment Therapy (ACT), stabilisering na trauma (fases 1 traumabehandeling), mindfulness en lichaamsgericht werken. Bovendien heb ik ervaring met interventies uit de schematherapie en de dialectische gedragstherapie (DGT). Beide zijn bijzonder geschikt bij dieperliggende disfunctionele patronen die al in de kinder- of pubertijd zijn ontstaan (ook wel “persoonlijkheidsstoornissen” genoemd, zelf mag ik dit woord echter helemaal niet en gebruik hem daarom ook liever niet!)

De stijl van mijn therapie is zeer eclectisch. D.w.z. dat ik geen bepaalde school (helemaal) volg en al helemaal niet met protocollen werk. Ik zal dus bij iedere cliënt kijken welke interventies het meest bij zijn/haar situatie zullen passen. Dit pas ik regelmatig aan n.a.v. de feedback dat ik van mijn cliënten krijg. We doen dit dus echt SAMEN! Ik in de rol van deskundige voor psyche en geest (dus mensen) in het algemeen en jij in de rol als deskundige over jezelf en je eigen leven. Als het lukt die 2 expertises goed te combineren, kunnen we een hoop samen bereiken en allebei van elkaar leren!

Karin van der Doelen

Klinisch Psycholoog
Verbondenheid met de ander zie ik als basismotief voor het menselijk bestaan. Ik probeer verbinding met de ander te ervaren door echtheid, eerlijkheid en openheid. Als klinisch psycholoog/psychotherapeut ben ik specialist op het gebied van psychische processen waarbij ik werkzame bestanddelen uit meerdere psychotherapie stromingen inzet. Dat doe ik door vanuit het hier en nu te werken met kennis van zaken, op zoek naar verbetering en door de ander gastvrij te ontvangen en te enthousiasmeren.

Koosje de Goey

Secretaresse
Hallo, ik ben Koosje en ik ben werkzaam als secretaresse binnen GGZ voor jou. Al tijdens mijn kennismakingsgesprek merkte ik bij mijn collega’s de betrokkenheid en passie voor de organisatie, met vooral de aandacht voor de mens. Dit alles wil ik mede uitdragen.

Als persoon ben ik enthousiast, positief, open, sociaal en betrokken, maar vooral iemand met aandacht voor de ander. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het contact met mensen. Je kunt bij mij terecht met al je vragen.

Ik haal er veel voldoening uit als ik je kan helpen en je vraag kan beantwoorden. Dit kan zijn op locatie, telefonisch of per mail. Waarna ik hoop dat ik je na afloop van ons contact het gevoel heb gegeven: ‘GGZ voor jou is er voor mij.’ Graag tot ziens en alvast een hartelijke groet.

Mireille Peek

GGZ-agoog
Mijn naam is Mireille Peek, ik ben GGZ Agoog en ik heb de basisopleiding cognitief gedragstherapeutisch werker gevolgd. In het bijzonder heb ik ervaring met het werken met mensen met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek.

Wat voor mij belangrijk is als hulpverlener, is om jou te zien als mens. Iedereen heeft zijn eigen verhaal, gevoelens en doelen. Wanneer jij bij mij in behandeling komt, wil ik graag begrijpen wat je denkt, voelt en waar je naartoe wilt. Samen gaan we werken aan jouw doelen, op een manier die bij jou past. In het contact met jou vind ik het belangrijk om goed naar je te luisteren, respect voor elkaar te hebben en eerlijk tegen elkaar te zijn.

Ik kijk er naar uit om met jou samen te werken en je te helpen met alles wat je nodig hebt om je doelen te bereiken.

Thomas Keesman

GGZ-agoog
Ha, mijn naam is Thomas en ik ben werkzaam als GGZ-agoog bij GGZ voor jou. De afgelopen jaren heb ik voornamelijk gewerkt in de verslavingszorg. Dit was variërend van de nachtopvang tot diverse verslavingsklinieken. Hoewel ik de verslavingszorg onwijs interessant vind, merk ik dat ik mijn kwaliteiten wil inzetten voor een breder publiek.

In mijn rol als behandelaar is het essentieel om te kijken naar een combinatie tussen denken, voelen en doen. Het uitgangspunt is om te ontdekken wat jou kan helpen om met diverse problemen om te gaan. Ik pleit voor een actieve sessie door middel van praten en doen. Ik vergelijk het vaak met een klimhal, waarin er allerlei obstakels zijn - fysiek dan wel mentaal - maar middels het proberen te ervaren wat kan werken voor jou.

Ook werk ik met diverse behandelmethodes zoals Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Al blijf ik erbij dat de methodes altijd een hulpmiddel zijn en niet het doel.

Jelena Popova

Psychiater
Mijn naam is Jelena Popova, ik werk al ruim 10 jaar als psychiater en doe mijn werk met aandacht en liefde. Ik zie een mens voor me ook al noem ik soms diagnoses en classificaties. Ik probeer iedereen in hun kracht te zetten omdat iedereen die kracht heeft!

Magda Gutkowska

Stagiair Psycholoog
My name is Magdalena, I am 23 years old. I am an intern at GGz Voor Jou since February 2024. The internship is a final part of my Clinical Psychology Masters Programme at Leiden University. I have obtained Bachelors degree in Psychology at Tilburg University. Currently I am working towards obtaining Masters degree and LOGO certificate. At the GGz practice I have the opportunity to take first steps as a therapist in training.